Lag om tillgänglighet till digital offentlig service
Ämnesområde:  Lagstiftning
Sammanfattning: Lagen innehåller regler som syftar till att webbplatser och mobila applikationer med flera digitala tjänster inom offentlig sektor ska bli mer tillgängliga, framför allt för personer med funktionsnedsättning.

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

 

Förordning

Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service

 

Lag och förordning trädde i kraft den 1 januari 2019.

 

Föreskrifter

Myndigheten för digital förvaltning

 

EU-direktiv

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer

 

 

Syfte och tillämpningsområde

Lag, förordning och föreskrifter syftar till att webbplatser och mobila applikationer med flera digitala tjänster inom offentlig sektor ska bli mer tillgängliga, framför allt för personer med funktionsnedsättning. Detta ska uppnås genom att bland annat ställa tydligare krav på hur sådan digital service ska vara utformad för att vara tillgänglig.

 

Statliga och kommunala myndigheter samt beslutande församlingar i en kommun eller en region omfattas av kraven.

 

Krav på tillgänglighet gäller även för vissa privata aktörer som verkar inom områdena förskola, skola, högskola, hälso- och sjukvård samt omsorg. 

 

Så långt det är möjligt ska krav på tillgänglighet också ställas på digital service som tillhandahålls via sociala medier av aktörer som omfattas av den föreslagna lagen.

 

Tillgänglighetskrav

I 10-15 §§ i lagen finns vissa krav om tillgänglighet till digitala tjänster. De närmare krav som finns i föreskrifter ska följas med undantag för "oskäligt betungande krav". 

 

Offentliga aktörer som omfattas ska tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen ska innehålla en funktion som gör det möjligt för en enskild person att meddela den berörda aktören att dess digitala service inte uppfyller tillgänglighetskraven eller framställa en begäran om att viss digital service ska göras tillgänglig för personen i fråga.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning utövar enligt 6 § i förordningen tillsyn över att kraven följs och kan begära att rättelse vidtas, om nödvändigt vid vite.

 

 

Mer information:

Myndigheten för digital förvaltning

 

 

Artikelfakta
Dokumenttyp: Text
Källa: FMH
Publicerad av:Leif Lövström
Uppdaterad: 10 jan 2020
Kontakt:
FMH Forum Miljö & Hälsa e-post: info@fmh.se Telefon: 08-556 00 185
Omdöme: Bra
Ge oss din åsikt om artikeln.