Kurser

Aktuella kurser

Forum Miljö & Hälsa arrangerar välbesökta och intressanta kurser och seminarier. Nedan finns information om följande aktuella kurser.

NY KURS

1). Kvalitetssäkra dina förelägganden och beslut - lär dig skriva förelägganden
som håller i domstol


NY KURS

2). Motiverade, effektiva och välmående tillsynsteam

NY KURS

3). Provtagning av oljor och förorenad mark för miljöhandläggare

NY KURS!

4) Retorik och argumentationsteknik - ett verktyg i miljöarbetet

5). Miljödomstolsprocessen i praktiken - prövning och argumentation 

6. Miljöbrott i praktiken - fokus åtalsanmälan, provtagning och bevissäkring 

7. Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik

8. Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren

9. 
Tillsynsmetodik - kvalitetssäkra dina inspektioner och beslut  

10. Miljöbrottsprocessen i praktiken - vittna i domstol  

11.Tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar - grundkurs

12. Hur genomför vi effektiv tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar? - fördjupningskurs

13. Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövningen

14. Intervjumetodik - som du frågar får du svar   Ny Kurs

15Kurs i nya förvaltningslagen


Kom gärna med förslag på ämnesområden som du skulle vilja att vi ordnar seminarier kring. Mejla till info(at)remove-this.fmh.se.

Vi planerar dessutom följande kurser, se mer info nedan:

  • Förhandlingsretorik - ett verktyg i miljöarbetet
  • Intervjumetodik - som du frågar får du svar

---------------------------------------------------------------------------------------------------

NY KURS

1). Kvalitetssäkra dina förelägganden och beslut - lär dig skriva förelägganden
som håller i domstol


Höstens viktigaste kurs.
Att skriva förelägganden är en svår konst att behärska, det vet alla som arbetar med lagstiftning. 
Man har var för sig fått göra sina egna - ibland dyrköpta erfarenheter.

Kursen kommer fokusera på själva föreläggandet och på förfarandet vid utdömande av vite.
Det blir många exempel ur rättspraxis. Kursen uppmuntrar till frågor och interaktivitet mellan deltagare och föreläsare.  Moment av övningsuppgifter och diskussion ingår.

Efter kursen ska du kunna konstruera ett lagenligt vitesföreläggande samt känna igen ett bristfälligt sådant och känna till hur kraven på delgivning uppfylls. 
Du ska också veta hur processen för utdömande går till och de olika rollerna i den processen.

De planerade kurserna i Göteborg och i Hässleholm i slutet av maj ställdes in på grund av Coronaläget.

Istället genomförde vi en digital kurs i plattformen Zoom den 17 juni. Deltagarna var mycket nöjda med dagen och vi planerar en ny digital kurs den 1 september 2020. Sista anmälningsdag 14 augusti 2020.
 
Program 1 september i Zoom

Anmäl intresse till info@fmh.se


----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Att skapa effektiva och välmående tillsynsteam

Som komplement till vår satsning på Tillsynsmetodik planerar vi en ny utbildning i hur man kan skapa motiverade, effektiva och välmående handläggare och tillsynsteam.

Att vara miljö- eller livsmedelshandläggare är ett utmanade arbete. En viktig del av ett hållbart arbetsliv är att samarbetet i arbetsgrupperna fungerar väl. Ett icke-fungerande samarbete med kollegor dränerar energi, medan ett väl fungerande samarbete ger motståndskraft mot de prövningar arbetet utsätter en för.

Kursdagen ger kunskap och verktyg för att den enskilde chefen/handläggaren ska bli mer effektiv och välmående i arbetsgruppen med syftet att skapa välfungerande team. Det handlar bland annat om vilka konkreta frågor en grupp behöver ta sig an för att bli välmående och effektiv och hur man har konstruktiv kommunikation.

OBS! Vi skjuter kursen till senvåren 2020. Vi återkommer med nytt datum.

Program kurs Stockholm

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen info(at)remove-this.fmh.se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

NY KURS

3). Provtagning av oljor och förorenad mark
Vi planerar en kurs i Provtagning av oljor och förorenad mark tillsammans med NFC (Nationellt forensiskt center) tidigare SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium). Planeras att genomföras i Malmö, Stockholm hösten 2020..

Maila intresse till info@fmh se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NY KURS

4). Retorik och argumentationsteknik - ett verktyg i miljöarbetet
Som miljöinspektör ställs krav på förmågan att hantera olika typer av målgrupper, allt från politiker till enskilda näringsidkare. Syftet med  kursen är att ge kunskap och verktyg att presentera och argumentera för sina förslag, lösningar och åtgärder i varierande situationer. 
Kursen planeras genomföras hösten 2020. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Miljödomstolsprocessen i praktiken - prövning och argumentation
Som miljöhandläggare kan man ha flera roller vid mark- och miljödomstolens
förhandlingar och det gäller att veta hur man ska agera i de olika rollerna. Vilka
förutsättningar är det som gäller?

Miljöhandläggarens förhållningssätt vid olika mål och ärenden diskuteras utförligt med praktiska exempel från rättstillämpningen. Vad gick bra och vad gick snett?

På en dag lär du dig grunderna i prövning och överprövning, 
att undvika fallgroparna, bli säkrare i din roll, hur man argumenterar och nå bra resultat vid en förhandling.

Senaste kursen i Stockholm se nedan.

Kursprogram 29 maj 2018 Stockholm 

Vi planerar en ny kurs hösten 2020 i Göteborg ev i Hässleholm

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och påverka när och var nästa kurs äger rum,
välkommen att höra av dig under adress info(at)remove-this.fmh.se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Miljöbrott i praktiken - fokus åtalsanmälan, provtagning och bevissäkring

Forum Miljö & Hälsa har under flertal år anordnat den uppskattade kursen Miljöbrottsprocessen i praktiken - att vittna i domstol. Många av er på Miljökontoren har gått den kursen.

Som ett komplement till den utbildningen och efter önskemål från många miljöhandläggare kommuner och länsstyrelse så har vi tillsammans med poliser och åklagare skräddarsytt en kursdag i provtagning och bevissäkringsprocessen. Kursen är anpassad för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet".

På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna i processen och nå bäst resultat vid ett misstänkt miljöbrott. 


Senaste kursen i Hässleholm, se länk nedan.

Kursprogram 28 maj 2019 Hässleholm. 

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

Vi planerar en ny kurs i  Sundsvall 24 april 2020. Anmäl intresse info@fmh.se

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.


----------------------------------------------------------------------------------

7. Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik

Hur genomför vi effektiv tillsyn och kontroll? Kursen Tillsynsmetodik - praktisk inspektionsmetodik tar upp hur man på bästa sätt förbereder och genomför miljötillsyn eller livsmedelskontroll.

Det vill säga hur man i mötet med verksamhetsutövaren kan fastställa vad som behöver rättas till för att nå lagstiftningens mål.

Senaste kursen i Stockholm  

Kursprogram 26 maj. 

Vi planerar kurser i Stockholm, Karlstad, Hässleholm och i norra Sverige hösten 2020.
Allt beror dock på hur många som visar intresse. 

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren
Efter önskemål så har vi har tagit fram en fortsättningskurs i Tillsynsmetodik där vi fokuserar på mötet med verksamhetsutövaren och går utöver traditionella kommunikation och "bemötandekurser". Kursen är  skräddarsydd för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet" samt inom livsmedel. Syftet med kursdagen är att ge kunskap om hur jag verkligen når fram till den jag inspekterar!  Det handlar om kön, kultur, språk och social kompetens etc.

Senaste kursen den 20 maj i Hässleholm.

Kursprogram Hässleholm 20 maj 

Vi genomför en ny kurs 10 - 12 mars 2020 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Åre.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Tillsynsmetodik - kvalitetssäkra dina inspektioner och beslut

Att inspektera är en svår konst att behärska, det vet alla som utövar tillsyn inom lagstiftning. Man har var för sig fått göra sina egna - ibland dyrköpta erfarenheter.

Hur når vi bäst resultat i tillsynen?

Att se till att lagstiftningen följs och på köpet uppnå olika mål för tillsynen är basen för en tillsynsmyndighets verksamhet. Det finns många sätt att jobba på för att nå avsett resultat men ofta går det slentrian i planering och genomförande

Syftet med kursdagen i Tillsynsmetodik är att ge kunskap och inspiration för att utveckla tillsynen genom att belysa frågan ur olika vinklar. Kursen är skräddarsydd för handläggare på ett miljökontor

Högni Hansson diskuterar hur förhållandet till verksamhetsutövare och arbetsgivare påverkar tillsynen medan Jonas Christensen utreder de juridiska möjligheterna och begränsningarna för inspektören.

Jonas lär dig också skriva vitesförelägganden som håller för en granskning i domstol.Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du utövar tillsyn.

På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna och nå bäst resultat i tillsynen. Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du utövar tillsyn, vare sig du arbetar med miljöbalken eller livsmedelstillsyn. 

Senaste kursen i Stockholm december 2019 program  klicka här

Intresseanmälan till framtida kurser info(at)remove-this.fmh.se

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen

En av konsekvenserna av miljöbalken är att många miljöhandläggare numera kallas att närvara i domstolen. Vilka förutsättningar är det som gäller? Som miljöhandläggare har man olika roller i domstolen. Rollerna kräver saklighet, objektivitet, lugn och pedagogisk förmåga. Vilka skyldigheter och rättigheter har man som vittne eller sakkunnig?

Kursen ger dig knepen att agera säkrare i miljöbrottsprocessen, hantera situationen i rätten på ett bra sätt och hur du helt enkelt blir säkrare i din roll som miljöhandläggare.

Kursen är inte bara tillämplig på 9 kap i Miljöbalken utan också straffsanktioner när det gäller täkter och 7 kap naturvårdsbiten. Även ni som arbetar med hälsoskydd, strandskydd, kulturmiljö, livsmedel och djurskydd har nytta av kursen. I denna kurs har vi utbildat hundratals nöjda handläggare. 

Nästa kurs planerar vi att hålla i Stockholm och Falun SENvåren 2020.

Program från senaste kurstillfället, se program


Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar - grundkurs

Kursen tar upp tillsynsfrågor kring mindre dricksvattenanläggningar, dvs. anläggningar som lyder under SLVFS 2001:30 och de som lyder under Livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Teori varvas med praktiska exempel och övningar i grupp. Målgruppen är inspektörer som ska börja göra tillsyn på vattentäkter och erfarna inspektörer som behöver lite fördjupning och mer praktiska tips. Målet med kursdagen är att få tips och verktyg som förenklar tillsynsarbetet och att förebygga dricksvattenutbrott.

Senaste kursen i Stockholm.

Program kurs Stockholm maj 2018


Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

12.Hur genomför vi effektiv tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar? - fördjupningskurs
I fördjupningskursen har vi fokus på praktisk kontroll i fält. Här ställs inspektören 
inför vilka metoder som kan användas vid kontroll av mindre dricksvattenanläggningar.
Vilka förberedelser bör göras? Vad ska kontrolleras på plats och hur ska det gå till? 
Hur sker kontroll av analysprotokoll, kontroll av faroanalys och faroanalys med eventuell HACCP? 
Vad bör ingå i en rapport efter besöket? Det blir också fokus på hur HACCP för mindre dricksvattenanläggningar kan och ska se ut.Teori varvas med praktiska exempel och övningar i grupp. Målgruppen är inspektörer som gått FMH:s grundkurs ”Effektiv tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar”och erfarna inspektörer som behöver fördjupade kunskaper och mer praktiska tips. Målet med kursdagen är att få tips och verktyg som förenklar tillsynsarbetet och att förebygga dricksvattenutbrott.

Senaste kursen i Karlstad se länk nedan

Kursprogram Program kurs Karlstad 


Vill du lämna din intresseanmälan till kurserna, 
välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövning - kurs för livsmedelsinspektörer. Livsmedelsinspektörer saknar lite råg i ryggen att hantera utredningar av misstänkta matförgiftningar och backar/ lägger ned ansvarsfrågan om resultat av provtagningar inte är övertydliga. En del utreder överhuvudtaget inte matförgiftningar utan menar att ”man hittar ändå aldrig vad det berodde på”. 
Man generaliserar och förenklar utan att förstå konsekvenserna. Man saknar saknar stöd i och kunskap om hur man ska göra. Kursen har varit mkt uppskattad. Över 4 på en skala mellan 1 - 5. (Mycket bra)

Vi planerar en ny kurs i Stockholm och Falun SENvåren 2020. 

Senaste kursen i Sundsvall den 28 april.

Kursprogram Sundsvall 

----------------------------

NY KURS!

14. Intervjumetodik - som du frågar får du svar under våren 2020
Intervjuteknik lär dig frågandets svåra konst. Du får en tydlig struktur att planera dina intervjuer och får veta det vanligaste felet i intervjuer. Kursen planeras under våren 2019. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Kurs i nya förvaltningslagen

Den 1 juli 2018 börjar den nya förvaltningslagen att gälla. Den nya lagen medför en hel del förändringar, bland annat rörande myndigheternas utredningsansvar och beslutsfattande.

Vi har genomfört kurser i Stockholm, Falun, Hässleholm och Luleå med många nöjda handläggare. 

Senaste kursen i Hässleholm se nedan. 

Kursprogram 24 april 2018 Hässleholm

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har många förfrågningar att köra andra kurser, bland annat har vi utvecklat innehållet i  kursen i retorik. 

Vi planerar kurser i Förhandlingsretorik - ett verktyg i miljöarbetet där fokus mer handlar om lära, lyssna och argumentera och mindre om tal. 

De planeras att köras i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Vi planerar kurser i Intervjumetodik - som du frågar får du svar under 2017.
Intervjuteknik lär dig frågandets svåra konst.
Hur blir du en bättre intervjuare? Vilka frågor fungerar bäst?  Öppna eller slutna?
Hur får du människor att öppna sig? Hur undviker du de vanligaste misstagen?
Hur lär du dig att bli en bättre lyssnare? 
Du får en tydlig struktur att planera dina intervjuer. Du får veta det vanligaste felet i intervjuer.

Vill du lämna din intresseanmälan till kurserna och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

För mer information om aktuella kurser:

Lars-Eric Sjölander
kurssamordnare och moderator  
Tfn 08-556 00 185
070/792 56 67
E-post: les(at)remove-this.fmh.se

Du har kommit till kunskapsbanken för miljötjänstemän.

FMH.SE, vilket är en förkortning av Forum Miljö & Hälsa, är verktyget för dig som arbetar professionellt med miljö- och hälsoskyddsfrågor - på kommun, län, statlig myndighet eller i näringslivet.

Stäng det här fönster!