Kurser

Aktuella kurser

Forum Miljö & Hälsa arrangerar välbesökta och intressanta kurser och seminarier. Nedan finns information om följande aktuella kurser.

1Kurs i nya förvaltningslagen

2. Miljödomstolsprocessen i praktiken - prövning och argumentation 

3. Miljöbrott i praktiken - fokus åtalsanmälan, provtagning och bevissäkring 

4. Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik

5. Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren

6. Tillsynsmetodik - kvalitetssäkra dina inspektioner och beslut 

7. Miljöbrottsprocessen i praktiken - vittna i domstol 

8. Tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar

9. Retorik och argumentationsteknik ett verktyg i miljöarbetet.      Ny Kurs

10. Intervjumetodik - som du frågar får du svar                     Ny Kurs

11. Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövningen


Kom gärna med förslag på ämnesområden som du skulle vilja att vi ordnar seminarier kring. Mejla till info(at)remove-this.fmh.se.

Vi planerar dessutom följande kurser, se mer info nedan:

  • Förhandlingsretorik - ett verktyg i miljöarbetet
  • Intervjumetodik - som du frågar får du svar

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kurs i nya förvaltningslagen

Den 1 juli 2018 börjar den nya förvaltningslagen att gälla. Den nya lagen medför en hel del förändringar, bland annat rörande myndigheternas utredningsansvar och beslutsfattande.

Vi har genomfört kurser i Stockholm och Falun med många nöjda handläggare. 

Vi genomför en kurs i Luleå den 19 april och i Hässleholm den 24 april 2018 
se program nedan.


Kursprogram 19 april 2018 Luleå

Kursprogram 24 april 2018 Hässleholm


Vill du lämna din intresseanmälan till kursen 
och påverka när och var nästa kurs äger rum, 
välkommen att höra av dig under adress info(at)remove-this.fmh.se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Miljödomstolsprocessen i praktiken - prövning och argumentation
Som miljöhandläggare kan man ha flera roller vid mark- och miljödomstolens
förhandlingar och det gäller att veta hur man ska agera i de olika rollerna. Vilka
förutsättningar är det som gäller?

Miljöhandläggarens förhållningssätt vid olika mål och ärenden diskuteras utförligt med praktiska exempel från rättstillämpningen. Vad gick bra och vad gick snett?

På en dag lär du dig grunderna i prövning och överprövning, 
att undvika fallgroparna, bli säkrare i din roll, hur man argumenterar och nå bra resultat vid en förhandling.

Nästa kurs sker i Stockholm den 29 maj 2018

Kursprogram 29 maj 2018 Stockholm 

Vi planerar en ny kurs hösten 2018 i Hässleholm och Göteborg

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och påverka när och var nästa kurs äger rum,
välkommen att höra av dig under adress info(at)remove-this.fmh.se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Miljöbrott i praktiken - fokus åtalsanmälan, provtagning och bevissäkring

Forum Miljö & Hälsa har under flertal år anordnat den uppskattade kursen Miljöbrottsprocessen i praktiken - att vittna i domstol. Många av er på Miljökontoren har gått den kursen.

Som ett komplement till den utbildningen och efter önskemål från många miljöhandläggare kommuner och länsstyrelse så har vi tillsammans med poliser och åklagare skräddarsytt en kursdag i provtagning och bevissäkringsprocessen. Kursen är anpassad för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet".

På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna i processen och nå bäst resultat vid ett misstänkt miljöbrott. 

Program senaste kursen i Karlstad den 10 februari 

Kursprogram 10 februari 2017 Karlstad. 

Vi planerar en ny kurs i Hässleholm och Stockholm hösten 2018. 

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.


----------------------------------------------------------------------------------

4. Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik

Hur genomför vi effektiv tillsyn och kontroll? Kursen Tillsynsmetodik - praktisk inspektionsmetodik tar upp hur man på bästa sätt förbereder och genomför miljötillsyn eller livsmedelskontroll.

Det vill säga hur man i mötet med verksamhetsutövaren kan fastställa vad som behöver rättas till för att nå lagstiftningens mål.

Senaste kursen i Stockholm  

Kursprogram 26 maj 2016. 

Vi planerar kurser i Stockholm, Karlstad, Hässleholm och i norra Sverige senhösten 2018.
Allt beror dock på hur många som visar intresse. 

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren
Efter önskemål så har vi har tagit fram en fortsättningskurs i Tillsynsmetodik där vi fokuserar på mötet med verksamhetsutövaren och går utöver traditionella kommunikation och "bemötandekurser". Kursen är  skräddarsydd för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet" samt inom livsmedel. Syftet med kursdagen är att ge kunskap om hur jag verkligen når fram till den jag inspekterar!  Det handlar om kön, kultur, språk och social kompetens etc.

Senaste kursen den 20 maj i Hässleholm.

Kursprogram Hässleholm 20 maj 

Vi planerar nya kurser i Stockholm och i norra Sverige hösten 2018.
Allt beror dock på hur många som visar intresse. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Tillsynsmetodik - kvalitetssäkra dina inspektioner och beslut

Att inspektera är en svår konst att behärska, det vet alla som utövar tillsyn inom lagstiftning. Man har var för sig fått göra sina egna - ibland dyrköpta erfarenheter.

Hur når vi bäst resultat i tillsynen?

Att se till att lagstiftningen följs och på köpet uppnå olika mål för tillsynen är basen för en tillsynsmyndighets verksamhet. Det finns många sätt att jobba på för att nå avsett resultat men ofta går det slentrian i planering och genomförande

Syftet med kursdagen i Tillsynsmetodik är att ge kunskap och inspiration för att utveckla tillsynen genom att belysa frågan ur olika vinklar. Kursen är skräddarsydd för handläggare på ett miljökontor

Högni Hansson diskuterar hur förhållandet till verksamhetsutövare och arbetsgivare påverkar tillsynen medan Jonas Christensen utreder de juridiska möjligheterna och begränsningarna för inspektören.

Jonas lär dig också skriva vitesförelägganden som håller för en granskning i domstol.Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du utövar tillsyn.

På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna och nå bäst resultat i tillsynen. Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du utövar tillsyn, vare sig du arbetar med miljöbalken eller livsmedelstillsyn. 

Senaste kursen i Stockholm 8 februari 2018

Kursprogram  klicka här  

Vi planerar en kurs i Hässleholm i september och en i Göteborg senhösten 2018

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen

En av konsekvenserna av miljöbalken är att många miljöhandläggare numera kallas att närvara i domstolen. Vilka förutsättningar är det som gäller? Som miljöhandläggare har man olika roller i domstolen. Rollerna kräver saklighet, objektivitet, lugn och pedagogisk förmåga. Vilka skyldigheter och rättigheter har man som vittne eller sakkunnig?

Kursen ger dig knepen att agera säkrare i miljöbrottsprocessen, hantera situationen i rätten på ett bra sätt och hur du helt enkelt blir säkrare i din roll som miljöhandläggare.

Kursen är inte bara tillämplig på 9 kap i Miljöbalken utan också straffsanktioner när det gäller täkter och 7 kap naturvårdsbiten. Även ni som arbetar med hälsoskydd, strandskydd, kulturmiljö, livsmedel och djurskydd har nytta av kursen. I denna kurs har vi utbildat hundratals nöjda handläggare. 

Nästa kurs planerar vi att hålla i HässleholmStockholm och Falun hösten 2018 


Program från senaste kurstillfället, se program

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar

Kursen tar upp tillsynsfrågor kring mindre dricksvattenanläggningar, dvs. anläggningar som lyder under SLVFS 2001:30 och de som lyder under Livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Teori varvas med praktiska exempel och övningar i grupp. Målgruppen är inspektörer som ska börja göra tillsyn på vattentäkter och erfarna inspektörer som behöver lite fördjupning och mer praktiska tips. Målet med kursdagen är att få tips och verktyg som förenklar tillsynsarbetet och att förebygga dricksvattenutbrott.

Nästa kurs sker i Stockholm den 31 maj 2018

Program kurs Stockholm 31 maj 2018Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Vill du lämna din intresseanmälan till kurserna, 
välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NY KURS!

9. Retorik och argumentationsteknik - ett verktyg i miljöarbetet
Som miljöinspektör ställs krav på förmågan att hantera olika typer av målgrupper, allt från politiker till enskilda näringsidkare. Syftet med kursen är att ge kunskap och verktyg att presentera och argumentera för sina förslag, lösningar och åtgärder i varierande situationer. 

Kursen planeras hösten 2018. 

NY KURS!

10. Intervjumetodik - som du frågar får du svar under våren 2018. 
Intervjuteknik lär dig frågandets svåra konst. Du får en tydlig struktur att planera dina intervjuer och får veta det vanligaste felet i intervjuer. Kursen planeras under hösten 2018. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövning - kurs för livsmedelsinspektörer. Livsmedelsinspektörer saknar lite råg i ryggen att hantera utredningar av misstänkta matförgiftningar och backar/ lägger ned ansvarsfrågan om resultat av provtagningar inte är övertydliga. En del utreder överhuvudtaget inte matförgiftningar utan menar att ”man hittar ändå aldrig vad det berodde på”.
Man generaliserar och förenklar utan att förstå konsekvenserna. Man saknar saknar stöd i och kunskap om hur man ska göra. Kursen har varit mkt uppskattad. Över 4 på en skala mellan 1 - 5. (Mycket bra)

Vi planerar en ny kurs i Stockholm och Falun hösten 2018. 

Senaste kursen i Sundsvall den 28 april.

Kursprogram Sundsvall 

 

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har många förfrågningar att köra andra kurser, bland annat har vi utvecklat innehållet i  kursen i retorik. 

Vi planerar kurser i Förhandlingsretorik - ett verktyg i miljöarbetet där fokus mer handlar om lära, lyssna och argumentera och mindre om tal. Dessa planeras att genomföras under 2017.

De planeras att köras i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Vi planerar kurser i Intervjumetodik - som du frågar får du svar under 2017.
Intervjuteknik lär dig frågandets svåra konst.
Hur blir du en bättre intervjuare? Vilka frågor fungerar bäst?  Öppna eller slutna?
Hur får du människor att öppna sig? Hur undviker du de vanligaste misstagen?
Hur lär du dig att bli en bättre lyssnare? 
Du får en tydlig struktur att planera dina intervjuer. Du får veta det vanligaste felet i intervjuer.

Vill du lämna din intresseanmälan till kurserna och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

För mer information om aktuella kurser:

Lars-Eric Sjölander
kurssamordnare och moderator  
Tfn 08-556 00 185
070/792 56 67
E-post: les(at)remove-this.fmh.se